Archiwum

14 granit kostka szaro-ruda 4-6, 9-11

13 granit kostka szara 4-6, 9-11